Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na
řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek  dne 11. června 2015  14,00hod

v sídle společnosti v Černíkovicích.

 

Program valné hromady :

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Výroční zpráva představenstva
 4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
 5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
 6. Rozhodnutí o výměně části akcií společnosti za akcie nové jmenovité hodnoty.
 7. Projednání a schválení změny stanov společnosti obsahující i podřízení stanov společnosti platné právní  úpravě obsažené v zákoně číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.
 8. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti  a rozhodnutí o převodu prostředků rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let.
 9. Volba člena dozorčí rady.
 10. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady.
 11. Určení auditora pro období  2015 až 2016.
 12. Závěr

 

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Registrace účastníků začíná ve 13.30 hod v místě konání valné hromady.

Případní zájemci z řad akcionářů mohou nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky  v sídle společnosti  v pracovní dny v době od 9,00 do 15,00 hodin v období od 11.5.2015 do 10.6.2015.

 

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Černíkovicích  dne 11. května 2015

Ing. Josef Lelek
předseda představenstva

 

Kompletní pozvánku na řádnou valnou hromadu zobrazíte kliknutím na následující odkaz:

Pozvánka na ŘVH 11.6.2015.pdf