INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR  – Zásady ochrany osobních údajů

1. SPRÁVCE (SUBJEKT)
1.1. Správcem je společnost Zemědělská společnost Černíkovice , a.s., IČO 48171531,
Černíkovice 141, 517 04 Černíkovice , gdpr@zscernikovice.cz , www.zscernikovice.cz , zapsaná
v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B 954 (dále také jako „subjekt“).
2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Subjekt zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako
„Osobní údaje“).
2.2. Vaše Osobní údaje subjekt zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě
uvedených právních základů:
2.2.1. plnění právních předpisů;
2.2.2. plnění smlouvy;
2.2.3. oprávněný zájem v souvislosti s užíváním půdy, s řízením lidských zdrojů, s marketingovou
komunikací;
2.3. Osobní údaje mohou být subjektem poskytnuty těmto třetím osobám:
2.3.1. externímu účetnímu nebo daňovému poradci, auditorovi;
2.3.2. externímu právnímu zástupci;
2.3.3. osobám poskytujícím subjektu serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
2.3.4. státním institucím na základě zákona;
2.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
2.5. Osobní údaje budou subjektem zpracovávány po dobu trvání smlouvy nebo oprávněného
zájmu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností subjektu podle platných
právních předpisů nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy nebo oprávněného zájmu, nestanoví-
li právní předpis jinou archivační lhůtu.
2.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
2.6.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u subjektu, což znamená, že si můžete kdykoliv
požádat o potvrzení subjektu, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak
dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést
námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů
k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii
Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může
subjekt požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
2.6.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat subjekt o opravu
či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
2.6.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že subjekt musí vymazat Vaše Osobní
údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
2.6.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší
sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost
Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich
zpracování pouze omezit, (iii) subjekt již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy
ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. subjekt může mít
Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím,
že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
2.6.5. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní
údaje, které jste poskytl subjektu se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné,
máte právo, aby subjekt tyto údaje předal jinému správci.
2.6.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u
subjektu podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž
způsobíte, že subjekt Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné
důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
2.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u subjektu buďto
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou
na e-mailové adrese uvedené v čl. 1 této doložky.
2.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu
osobních údajů na adrese: www.uoou.cz .
2.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze
smlouvy, pro naplnění oprávněného zájmu správce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost plnění ze
smlouvy.
2.10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
ani k profilování.
2.11. V případě, že bude subjekt užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této
informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace
uvedené v této doložce.

Informační doložka dle GDPR – ke stažení